वरिष्ठ अधिकारी

अ.क्र. नाव पद संपर्क क्र.
श्री. काळे प्रल्हाद अर्जुनराव मुख्य कार्यकारी अधिकारी ७७९८८८८२७५
श्री. मचे अमोल वसंतराव मुख्य वित्त अधिकारी ७७९८८८५७२२
श्री. शिंदे नारायण सुगंधराव महाव्यवस्थापक ७७९८८८३३२८

मुख्य कार्यालय अधिकारी

अ. क्र. नाव विभाग संपर्क क्र.
श्री.हाडुळे सुशिल श्रीराम सहाय्य. मुख्य वित्त अधिकारी ७७९८८८५७१६
श्री.साळुंके किरण दिलीपराव मानव संसाधन विभाग ७७९८८८३६६६
श्री.जोशी भालचंद्र नरहरराव जनसंपर्क अधिकारी ७७९८८८८२८१
श्री.गायके लहु कल्याणराव स्टेशनरी खरेदी प्रमुख ७७९८८८८२७७
श्री.जोगदंड संतोष मोहनराव चेक क्लिअरिंग विभाग ७७९८८८८२७९
श्री.आमटे श्रीकांत अप्पासाहेब प्रमुख रोखपाल ७७९८८८८२८९
श्री.आखाडे श्रीराम नारायण सहाय्यक प्रमुख रोखपाल ७७९८८८८२८३
श्री. घोडके रामचंद्र सुग्रीव सहाय्यक प्रमुख रोखपाल 7030956768
श्री.सुरवसे संतोष अरुणराव कर आणि आयटी विभाग ७७९८८८८२७२
१० श्री. कुलकर्णी निखिल रमेशराव समन्वयक ७७९८८८३६५७
११ श्री.इंगळे विशाल शिवाजीराव हार्डवेअर विभाग प्रमुख ७७९८८८८२७८
१२ श्री. दुधाटे संतोष सुदामराव आरटीजीएस एनईएफटी विभाग ७०३०९५६७६९
१३ श्री. काकडे उद्धव आबासाहेब सामाजिक कार्यक्रम नियोजन अधिकारी ७०३०९५६७७१
१४ श्री. बोबडे श्यामसुंदर त्रिंबकराव मानव संसाधन समन्वयक ७०३०९५६७७३
१५ श्री. सुरवसे बाजीराव मच्छिंद्र कर्ज पडताळणी अधिकारी ७०३०९५६७७४

तांत्रिकी अधिकारी

अ. क्र. नाव पद संपर्क क्र.
श्री. पवार हिरालाल मन्साराम डेटा सेंटर प्रमुख ७०३०९५६७६७
श्री. देशमुख अनंत मुरलीधर डेटा सेंटर अधिकारी ७०३०९५६७६६
श्री. चोपडे गोविंद मुरलीधर डेटा सेंटर अधिकारी ७०३०९५६७६५
श्री. शिंदे प्रदीप प्रकाशराव डेटा सेंटर अधिकारी ७०३०९५६७७०

कॉर्पोरेट कार्यालय अधिकारी

अ. क्र. नाव पद विभाग संपर्क क्र.
श्री.टेकाळे नितीन केरबा मुख्य व्यवस्थापक —  ७७२००१००५२
श्री.पुंगळे एकनाथ अंबादास सहाय्यक मुख्य व्यवस्थापक —  ७७२२०१२९७७
श्री. काळे गंगाधर बापूराव व्यवसाय विकास अधिकारी बीड ७७२२०१२९७१
श्री. भोंग ज्ञानेश्वर दत्ताराव व्यवसाय विकास अधिकारी करमाड ७७२२०१२९७२
श्री. खुळे लहू अर्जुन व्यवसाय विकास अधिकारी मानवत ७७२२०१२९७३
श्री.काकडे सतीश मधुकर व्यवसाय विकास अधिकारी अंबड ७७२२०१२९७४
श्री. काशीद महेश भारतराव व्यवसाय विकास अधिकारी जामखेड ७७२२०१२९७५
श्री. साळुंके जगदीश ज्ञानेश्वर व्यवसाय विकास अधिकारी धारूर ७७२२०१२९७६

विभागीय अधिकारी आणि जिल्हा व्यवस्थापक

अ.क्र. नाव पद विभाग संपर्क क्र.
श्री. उमाटे शिवाजी बाबुलाल विभागीय अधिकारी बीड (बीड, करमाड)  ७७९८८८३७८८
श्री. नवले सचिन भाऊसाहेब जिल्हा व्यवस्थापक बीड  ७०३०९५६७७५
श्री.लाखे सचिन रामनाथ जिल्हा व्यवस्थापक करमाड ७७२२०९५३९६
श्री. गोरे कल्याण प्रल्हाद विभागीय अधिकारी पाटोदा (जामखेड, धारूर)  ७७९८८८३७८९
श्री. पोकळे राजा विष्णू जिल्हा व्यवस्थापक जामखेड ७०३०९५६७७६
श्री.थोरात भैरवनाथ विष्णू जिल्हा व्यवस्थापक धारूर ७७२२०९५३९४
श्री .पिंपरकर गणेश सुर्यकांत विभागीय अधिकारी परभणी (अंबड, मानवत)  ७७९८८८३६५९
श्री .जोगदंड रमेश व्यंकटराव जिल्हा व्यवस्थापक अंबड  ७७७४०६३५१९
श्री.चाळक रमेश भगवानराव जिल्हा व्यवस्थापक मानवत  ७७२२०९५३९५

लेखापरीक्षक / भरारी पथक

अ.क्र. नाव पद संपर्क क्र.
श्री.देवडकर संदीपान एकनाथ अंतर्गत लेखापरीक्षक ७७२००१००५६
श्री.कोठावळे राहुल प्रभाकर अंतर्गत लेखापरीक्षक ७७२००१११९३
श्री.कोटंबे योगेश नारायण अंतर्गत लेखापरीक्षक ७७२००१११९४
श्री.थोरात विजय रमेश अंतर्गत लेखापरीक्षक ७७२००१११९५