वरिष्ठ अधिकारी

अ.क्र. नाव पद संपर्क क्र.
श्री. काळे प्रल्हाद अर्जुनराव मुख्य कार्यकारी अधिकारी ७७९८८८८२७५
श्री. मचे अमोल वसंतराव मुख्य कार्यकारी वित्त अधिकारी ७७९८८८५७२२
श्री. शिंदे नारायण सुगंधराव महाव्यवस्थापक ७७९८८८३३२८

मुख्य कार्यालय अधिकारी

अ. क्र. नाव विभाग संपर्क क्र.
श्री.हाडुळे सुशिल श्रीराम सहाय्यक कार्यकारी वित्त अधिकारी ७७९८८८५७१६
श्री.साळुंके किरण दिलीपराव मानव संसाधन विभाग ७७९८८८३६६६
श्री.जोशी भालचंद्र नरहरराव जनसंपर्क अधिकारी ७७९८८८८२८१
श्री.गायके लहु कल्याणराव साहित्य विभाग ७७९८८८८२७७
श्री.जोगदंड संतोष मोहनराव चेक क्लिअरिंग विभाग ७७९८८८८२७९
श्री.आमटे श्रीकांत अप्पासाहेब प्रमुख रोखपाल ७७९८८८८२८९
श्री.आखाडे श्रीराम नारायण सहाय्यक प्रमुख रोखपाल ७७९८८८८२८३
श्री.सुरवसे संतोष अरुणराव आर.टी.जी.एस./एन.इ.एफ.टी. विभाग ७७९८८८८२७२
श्री. कुलकर्णी निखिल रमेशराव समन्वयक ७७९८८८३६५७
१० श्री.इंगळे विशाल शिवाजीराव आय .टी. विभाग ७७९८८८८२७८

कॉर्पोरेट कार्यालय अधिकारी

अ. क्र. नाव पद विभाग संपर्क क्र.
श्री.टेकाळे नितीन केरबा मुख्य व्यवस्थापक —  ७७२००१००५२
श्री.पुंगळे एकनाथ अंबादास सहाय्यक मुख्य व्यवस्थापक —  ७७२२०१२९७७
श्री.काकडे उध्दव आबासाहेब व्यवसाय विकास अधिकारी बीड ७७२२०१२९७१
श्री.मुरुंबेकर अनंत मुरलीधर व्यवसाय विकास अधिकारी करमाड ७७२२०१२९७२
श्री.बोबडे श्यामसुंदर त्रिंबकराव व्यवसाय विकास अधिकारी मानवत ७७२२०१२९७३
श्री.काकडे सतीश मधुकर व्यवसाय विकास अधिकारी अंबड ७७२२०१२९७४
श्री.सुरवसे बाजीराव मच्छिंद्र व्यवसाय विकास अधिकारी पाटोदा ७७२२०१२९७५
श्री.काळे गंगाधर बापुराव व्यवसाय विकास अधिकारी धारूर ७७२२०१२९७६

विभागीय अधिकारी आणि जिल्हा व्यवस्थापक

अ.क्र. नाव पद विभाग संपर्क क्र.
श्री.मचे अमोल वसंतराव विभागीय अधिकारी जालना (बीड, करमाड)  ७७९८८८५७२२
श्री.उमाटे शिवाजी बाबुलाल जिल्हा व्यवस्थापक बीड  ७७९८८८३७८८
श्री.लाखे सचिन रामनाथ जिल्हा व्यवस्थापक करमाड   ७७२२०९५३९६
श्री.शिंदे नारायण सुगंधराव विभागीय अधिकारी जामखेड (पाटोदा, धारूर)  ७७९८८८३३२८
श्री.गोरे कल्याण प्रल्हाद जिल्हा व्यवस्थापक पाटोदा   ७७९८८८३७८९
श्री.थोरात भैरवनाथ विष्णू जिल्हा व्यवस्थापक धारूर   ७७२२०९५३९४
श्री .पिंपरकर गणेश सुर्यकांत विभागीय अधिकारी परभणी (अंबड, मानवत)  ७७९८८८३६५९
श्री .जोगदंड रमेश व्यंकटराव जिल्हा व्यवस्थापक अंबड  ७७७४०६३५१९
श्री.चाळक रमेश भगवानराव जिल्हा व्यवस्थापक मानवत  ७७२२०९५३९५

लेखापरीक्षक / भरारी पथक

अ.क्र. नाव पद संपर्क क्र.
श्री.देवडकर संदीपान एकनाथ लेखापरीक्षक ७७२००१००५६
श्री.कोठावळे राहुल प्रभाकर लेखापरीक्षक ७७२००१११९३
श्री.कोटंबे योगेश नारायण लेखापरीक्षक ७७२००१११९४
श्री.थोरात विजय रमेश लेखापरीक्षक ७७२००१११९५