संस्थेचे कार्यक्षेत्रे

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आणि गोवा

Branches
मुख्य कार्यालय बीड

ज्ञानराधा भवन,
जालना रोड, बीड,
ता./जि. बीड – ४३१ १२२
ई-मेल: headoffice@dnyanradhamultistate.com
फोन नं. : ०२४४२-२३२६४०
मो. नं. : ७७९८८८८२७५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
कॉर्पोरेट ऑफिस

मलगे मॅजेस्टिक,सूतगिरणी चौक,
गारखेडा परिसर,औरंगाबाद
ता./जि. – औरंगाबाद
ई-मेल : corporateoffice@dnyanradhamultistate.com
फोन नं. : ०२४० – २३५०७८१
मो. नं. : ७७९८८८३३२८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
परभणी शाखा

नवा मोंढा मार्केट यार्ड,परभणी
ता./जि. – परभणी
ई-मेल : parbhani@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५२-२२००८७
मो. नं. : ७७२००२३५६४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जालना रोड शाखा, बीड

डी.सी.लोढा चेंबर्स,
जालना रोड,बीड
ता./जि. – बीड
ई-मेल: jalnaroad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२३४८३
मो. नं. : ७७९८८८३६५७

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
अंबाजोगाई शाखा

गंगणे कॉम्प्लेक्स, प्रशांत नगर, अंबाजोगाई
ता. अंबाजोगाई, जि. बीड
ई-मेल: ambajogai@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४६-२४४५५१
मो. नं. : ७७९८८८५७२१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जामखेड शाखा

बीड-नगर रोड, जामखेड
ता.जामखेड, जि.अहमदनगर
ई-मेल: jamkhed@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२१-२२२०२०
मो. नं. : ७७९८८८३७८७

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
सारडा संकुल शाखा, बीड

सारडा संकुल, डी. पी. रोड, बीड
ता./जि. बीड
ई-मेल: sardasankul@dnyanradhamultistate.com
फोन नं. ०२४४२-२२८११८
मो. नं. : ७७७४०५२५८४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
धानोरा रोड शाखा, बीड

पालवन चौक, धानोरा रोड, बीड
ता./जि. बीड
ई-मेल: dhanoraroad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२३२०३०
मो. नं. : ७७७४०२०४७३

(शुक्रवार बंद)

नकाशा पहा
सुभाष रोड शाखा ,बीड

माळीवेस सुभाष रोड ,बीड
ता./जि. :बीड
ई-मेल : subhashroad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२३२६४२
मो. नं. : ७७९८८८३६६१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
पैठण शाखा

सराफा रोड, परदेशी पुरा, पैठण
ता. पैठण, जि. औरंगाबाद
ई-मेल: paithan@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४३१-२२४५४५
मो. नं. : ७७९८८८५७२३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
मोंढा शाखा, बीड

ज्ञानराधा चेम्बर्स, मोंढा मार्केट यार्ड, बीड
ता./जि. बीड
ई-मेल: mondha@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२८२४८
मो. नं. : ७७९८८८८२८०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
अंबड शाखा

नवीन मोंढा मार्केट,बीड रोड, अंबड
ता. अंबड, जि. जालना
ई-मेल: ambad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८३-२७६२१२
मो. नं. : ७७२००२३५६१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
वडवणी शाखा

मेन रोड ,नाईक चौक (बाजारतळ),वडवणी
ता. वडवणी, जि.बीड
ई-मेल: wadwani@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४३-२५७७००
मो. नं. : ७७९८८८८२७३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जाफ्राबाद शाखा

महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स, जालना रोड, जाफ्राबाद
ता. जाफ्राबाद, जि. जालना
ई-मेल: jafrabad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८५-२२२१४१
मो. नं. : ७७९८८८५७१८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
माजलगाव शाखा

मोंढा मार्केट, माजलगाव
ता. माजलगाव, जि. बीड
ई-मेल: majalgaon@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४३-२३५६००
मो. नं. : ७७९८८८३७८३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
तीर्थपुरी शाखा

उढाण कॉम्प्लेक्स, मेन रोड,तीर्थपुरी
ता. घनसांगवी, जि. जालना
ई-मेल: tirthapuri@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८३-२७७३६२
मो. नं. : ७७२००२३५६३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
गेवराई शाखा

मोंढा मार्केट, गेवराई जि.बीड
ता. गेवराई, जी.बीड
ई-मेल: georai@dnyanradhamultitate.com
फोन नं.: ०२४४७-२६२११५
मो. नं. : ७७९८८९११८८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
कुंभार पिंपळगाव शाखा

शिवाजी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, कुंभार पिंपळगाव,
जि. जालना – ४३१ २११
ई-मेल : kpimpalgaon@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८३-२७८१८१
मो. नं. : ७७९८८८५७१४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
केज शाखा

कानडी रोड, केज
ता. केज, जि. बीड
ई-मेल : kaij@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२५१००५
मो. नं. : ७७९८८८३६६०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जालना शाखा

मनीष मार्केट, कडबी मंडी, कापड बाजार, जालना
ई-मेल : jalna@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८२-२३६२८१
मो. नं. : ७७९८८८५७१५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
नेकनूर शाखा

मेन रोड, नेकनूर
ता./जि. बीड
ई-मेल: neknoor@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२५००७१
मो. नं. : ७७९८८८३६६२

(शुक्रवार बंद)

नकाशा पहा
मानवत शाखा

भाजी मंडई, मेन रोड मानवत
ता. मानवत, जि. परभणी ४३१ ५०५
ई-मेल: manvat@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५१-२४०७००
मो. नं. : ७७९८८८३७८२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
अमळनेर शाखा

भवानी चौक, मेन रोड, अंमळनेर
ता. पाटोदा, जि. बीड
ई-मेल: amalner@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४४-२४१३२५
मो. नं. : ७७९८८८३७८४

(शुक्रवार बंद)

नकाशा पहा
पाटोदा शाखा

शिवाजी चौक, पाटोदा
ता.पाटोदा, जि. बीड
ई-मेल: patoda@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४४-२४२१२५
मो. नं. : ७७२००२३५६२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
इंदौर शाखा

राजवाडा मार्केट, खजुरी बाजार, इंदौर (म.प्र.)
जि. इंदौर, राज्य: मध्य प्रदेश
ई-मेल: indore@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०७३१-२५४२७७७
मो. नं. : ०७६९७९२३३०३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
शिरूर (का) शाखा

मेन रोड, शिरूर (का)
ता. शिरूर, जि. बीड
ई-मेल: shirur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४४-२५९१२५
मो. नं. : ७७९८८३७८१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
घाटसावळी शाखा

बीड-परळी रोड, घाटसावळी
ता./जि. बीड, .
ई-मेल: ghatsawli@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२७१५५५
मो. नं. : ७७७४०२०४७१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
परळी शाखा

मोंढा मार्केट,परळी वै.
ता. परळी जि. बीड
ई-मेल: parali@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४६-२२२३१५
मो. नं. : ७७९८८८३६५८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
परतूर शाखा

पवार कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, परतूर
ता. परतूर, जि. जालना
ई-मेल: partur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८४-२२१५१५
मो. नं. : ७७७४०६३५१८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
धारूर शाखा

शिवाजी चौक, धारूर
ता. धारूर, जि. बीड
ई-मेल: dharur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२७४००५
मो. नं. : ७७९८८८३६६३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
मादळमोही शाखा

मेन रोड,मादळमोही
ता. गेवराई, जि. बीड.
ई-मेल : madalmohi@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४७-२५४१११
मो. नं. : ७७७४०९१८७५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
नांदूर (घाट) शाखा

मेन रोड, नांदूर घाट
ता. केज, जि. बीड
ई-मेल: nandurghat@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२३१९९९
मो. नं. : ७७७४०६३५२०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
श्रीरामपूर शाखा

मेन रोड, नितीन झेरॉक्स जवळ, श्रीरामपूर
ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर
ई-मेल: shrirampur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२२-२२२५२५
मो. नं. : ७७२००२१३२९

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
कॅनॉल रोड शाखा, बीड

अंबिका चौक, कॅनॉल रोड, बीड
जि. बीड
ई-मेल : ambikachowk@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२८०८१
मो. नं. : ७७९८८८३७८०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
वैजापूर शाखा

तिळवण तेली कॉम्प्लेक्स, टिळक रोड, वैजापूर
जि,औरंगाबाद
ई-मेल: vaijapur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४३६-२२५०००
मो. नं. : ७७७४०२०४७२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जिंतूर शाखा

शिवाजी चौक, जिंतूर
ता-जिंतूर, जि-परभणी
ई-मेल: jintur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५७-२३८८७७
मो. नं. : ७७२२०३९७४५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
आडस शाखा

अंबेजोगाई रोड, आडस
ता–केज, जि. बीड
ई-मेल: adas@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२७५६६६
मो. नं. : ७७२००२१३३०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
पाथरी शाखा

टेंगसे कॉम्प्लेक्स, साई बाबा मंदिर रोड, पाथरी
ता -पाथरी, जि – परभणी
ई-मेल : pathari@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५१-२५५९००
मो. नं. : ७७९८८८३६६४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
मंठा शाखा

अवचार कॉम्प्लेक्स, मार्केट यार्ड मंठा
ता-मंठा, जि-जालना
ई-मेल: mantha@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८४-२७१२१२
मो. नं. : ७७७४०९१८७६

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
शिवाजी नगर शाखा, बीड

शिवाजी नगर, बार्शी रोड, बीड
ता/जि. बीड
ई-मेल: shivajinagar@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२२३८८
मो. नं. : ७७२२०९३४८१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
भोकरदन शाखा

महाराष्ट्र कॉम्प्लेक्स, शिवाजी चौक, भोकरदन
ता. भोकरदन, जि. जालना
ई-मेल: bhokardan@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८५-२४०२४०
मो. नं. : ७७२२०९३४८३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
करमाड शाखा

पिंपरी चौक औरंगाबाद, जालना रोड, करमाड.
ता.-करमाड, जि. औरंगाबाद
ई-मेल: karmad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: 0240-2623623
मो. नं. : ७७२२०९३४८४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
सेलू शाखा

नूतन रोड, मोंढा मार्केट, सेलू
ता. सेलू, जि. परभणी
ई-मेल: selu@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: 02451-223223
मो. नं. : ७७२२०९३४८२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
औरंगाबाद शाखा

सूतगिरणी चौक, गारखेडा परिसर, औरंगाबाद
ता./जि. औरंगाबाद
ई-मेल: aurangabad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४० – २३५०८८१
मो. नं. : ७७२२९३४२६

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
×

शाखा