संस्थेचे कार्यक्षेत्रे

महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आणि गोवा

Branches
मुख्य कार्यालय, बीड

ज्ञानराधा भवन, जालना रोड, बीड,
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: headoffice@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२३२६४०
मो. नं.: ७७९८८८८२७५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
कॉर्पोरेट ऑफिस

मलगे मॅजेस्टिक, सूतगिरणी चौक,
गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर
ता./जि.: छत्रपती संभाजीनगर ४३१००१
ई-मेल : corporateoffice@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४० – २३५०७८१
मो. नं.: ७७२००१००५२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
परभणी शाखा

नवा मोंढा मार्केट यार्ड, परभणी
ता./जि.: परभणी ४३१४०१
ई-मेल : parbhani@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५२-२२००८७
मो. नं.: ७७२००२३५६४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जालना रोड शाखा, बीड

डी.सी. लोढा चेंबर्स, जालना रोड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: jalnaroad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२३४८३
मो. नं.: ७७९८८८३६५७

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
अंबाजोगाई शाखा

गंगणे कॉम्प्लेक्स, प्रशांत नगर, अंबाजोगाई
ता. अंबाजोगाई, जि. बीड ४३१५१७
ई-मेल: ambajogai@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४६-२४४५५१
मो. नं.: ७७९८८८५७२१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जामखेड शाखा

बीड-नगर रोड, जामखेड
ता. जामखेड, जि. अहमदनगर ४१३२०१
ई-मेल: jamkhed@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२१-२२२०२०
मो. नं.: ७७९८८८३७८७

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
सारडा संकुल शाखा, बीड

सारडा संकुल, डी. पी. रोड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: sardasankul@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२८११८
मो. नं.: ७७७४०५२५८४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
धानोरा रोड शाखा, बीड

पालवन चौक, धानोरा रोड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: dhanoraroad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२३२०३०
मो. नं.: ७७७४०२०४७३

(शुक्रवार बंद)

नकाशा पहा
सुभाष रोड शाखा, बीड

माळीवेस सुभाष रोड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल : subhashroad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२३२६४२
मो. नं.: ७७९८८८३६६१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
पैठण शाखा

सराफा रोड, परदेशीपुरा, पैठण
ता. पैठण, जि. छत्रपती संभाजीनगर ४३११०७
ई-मेल: paithan@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४३१-२२४५४५
मो. नं.: ७७९८८८५७२३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
मोंढा शाखा, बीड

ज्ञानराधा चेम्बर्स, मोंढा मार्केट यार्ड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: mondha@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२८२४८
मो. नं.: ७७९८८८८२८०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
अंबड शाखा

नवीन मोंढा मार्केट,बीड रोड, अंबड
ता. अंबड, जि. जालना ४३१२०४
ई-मेल: ambad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८३-२७६२१२
मो. नं.: ७७२००२३५६१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
वडवणी शाखा

मेन रोड, नाईक चौक (बाजारतळ), वडवणी
ता./जि.: बीड ४३११४४
ई-मेल: wadwani@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४३-२५७७००
मो. नं.: ७७९८८८८२७३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जाफ्राबाद शाखा

महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स, जालना रोड, जाफ्राबाद
ता. जाफ्राबाद, जि. जालना ४३१२०६
ई-मेल: jafrabad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८५-२२२१४१
मो. नं.: ७७९८८८५७१८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
माजलगाव शाखा

मोंढा मार्केट, माजलगाव
ता. माजलगाव, जि. बीड ४३११३१
ई-मेल: majalgaon@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४३-२३५६००
मो. नं.: ७७९८८८३७८३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
तीर्थपुरी शाखा

उढाण कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, तीर्थपुरी
ता. घनसांगवी, जि. जालना ४३१२०९
ई-मेल: tirthapuri@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८३-२७७३६२
मो. नं.: ७७२००२३५६३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
गेवराई शाखा

मोंढा मार्केट, गेवराई
ता. गेवराई, जी. बीड ४३११२७
ई-मेल: georai@dnyanradhamultitate.com
फोन नं.: ०२४४७-२६२११५
मो. नं.: ७७९८८९११८८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
कुंभार पिंपळगाव शाखा

छत्रपती शिवाजी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, कुंभार पिंपळगाव,
ता. घनसावंगी, जि. जालना ४३१२११
ई-मेल : kpimpalgaon@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८३-२७८१८१
मो. नं.: ७७९८८८५७१४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
केज शाखा

कानडी रोड, केज
ता. केज, जि. बीड ४३११२३
ई-मेल : kaij@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२५१००५
मो. नं.: ७७९८८८३६६०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जालना शाखा

मनीष मार्केट, कडबी मंडी, कापड बाजार, जालना
ता./जि.: जालना ४३१२०३
ई-मेल : jalna@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८२-२३६२८१
मो. नं.: ७७९८८८५७१५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
नेकनूर शाखा

मेन रोड, नेकनूर
ता./जि.: बीड ४३११२५
ई-मेल: neknoor@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२५००७१
मो. नं.: ७७९८८८३६६२

(शुक्रवार बंद)

नकाशा पहा
मानवत शाखा

भाजी मंडई, मेन रोड, मानवत
ता. मानवत, जि. परभणी ४३१५०५
ई-मेल: manvat@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५१-२४०७००
मो. नं.: ७७९८८८३७८२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
अमळनेर शाखा

भवानी चौक, मेन रोड, अंमळनेर
ता. पाटोदा, जि. बीड ४१३२०७
ई-मेल: amalner@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४४-२४१३२५
मो. नं.: ७७९८८८३७८४

(शुक्रवार बंद)

नकाशा पहा
पाटोदा शाखा

छत्रपती शिवाजी चौक, पाटोदा
ता. पाटोदा, जि. बीड ४१४२०४
ई-मेल: patoda@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४४-२४२१२५
मो. नं.: ७७२००२३५६२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
इंदौर शाखा

राजवाडा मार्केट, खजुरी बाजार, इंदौर (म.प्र.)
जि. इंदौर, राज्य: मध्य प्रदेश ४५२००२
ई-मेल: indore@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०७३१-२५४२७७७
मो. नं.: ०७६९७९२३३०३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
शिरूर कासार शाखा

मेन रोड, शिरूर (का)
ता. शिरूर, जि. बीड ४१३२४९
ई-मेल: shirur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४४-२५९१२५
मो. नं.: ७७९८८३७८१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
घाटसावळी शाखा

बीड-परळी रोड, घाटसावळी
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: ghatsawli@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२७१५५५
मो. नं.: ७७७४०२०४७१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
परळी शाखा

मोंढा मार्केट, परळी वैजनाथ
ता. परळी, जि. बीड ४३१५१५
ई-मेल: parali@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४६-२२२३१५
मो. नं.: ७७९८८८३६५८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
परतूर शाखा

पवार कॉम्प्लेक्स, मेन रोड, परतूर
ता. परतूर, जि. जालना ४३१५०१
ई-मेल: partur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८४-२२१५१५
मो. नं.: ७७७४०६३५१८

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
धारूर शाखा

छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, धारूर
ता. धारूर, जि. बीड ४३११२४
ई-मेल: dharur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२७४००५
मो. नं.: ७७९८८८३६६३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
मादळमोही शाखा

मेन रोड, मादळमोही
ता. गेवराई, जि. बीड ४३११४३
ई-मेल : madalmohi@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४७-२५४१११
मो. नं.: ७७७४०९१८७५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
नांदूर (घाट) शाखा

मेन रोड, नांदूर घाट
ता. केज, जि. बीड ४३१११३
ई-मेल: nandurghat@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२३१९९९
मो. नं.: ७७७४०६३५२०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
श्रीरामपूर शाखा

मेन रोड, नितीन झेरॉक्स जवळ, श्रीरामपूर
ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर ४१३७०९
ई-मेल: shrirampur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२२-२२२५२५
मो. नं.: ७७२००२१३२९

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
कॅनॉल रोड शाखा, बीड

अंबिका चौक, कॅनॉल रोड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल : ambikachowk@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२८०८१
मो. नं.: ७७९८८८३७८०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
वैजापूर शाखा

नवीन बस स्टॅन्ड जवळ, येवला रोड, वैजापूर
ता. वैजापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर ४२३७०१
ई-मेल: vaijapur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४३६-२२५०००
मो. नं.: ७७७४०२०४७२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
जिंतूर शाखा

छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, जिंतूर
ता. जिंतूर, जि. परभणी ४३१५०९
ई-मेल: jintur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५७-२३८८७७
मो. नं.: ७७२२०३९७४५

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
आडस शाखा

अंबेजोगाई रोड, आडस
ता. केज, जि. बीड ४३१५१७
ई-मेल: adas@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४५-२७५६६६
मो. नं.: ७७२००२१३३०

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
पाथरी शाखा

टेंगसे कॉम्प्लेक्स, साई बाबा मंदिर रोड, पाथरी
ता. पाथरी, जि. परभणी ४३१५०६
ई-मेल : pathari@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४५१-२५५९००
मो. नं.: ७७९८८८३६६४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
मंठा शाखा

अवचार कॉम्प्लेक्स, मार्केट यार्ड, मंठा
ता. मंठा, जि. जालना ४३१५०४
ई-मेल: mantha@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८४-२७१२१२
मो. नं.: ७७७४०९१८७६

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
शिवाजी नगर शाखा, बीड

छत्रपती शिवाजी नगर, बार्शी रोड, बीड
ता./जि.: बीड ४३११२२
ई-मेल: shivajinagar@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४२-२२२३८८
मो. नं.: ७७२२०९३४८१

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
भोकरदन शाखा

महाराष्ट्र कॉम्प्लेक्स, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, भोकरदन
ता. भोकरदन, जि. जालना ४३१११४
ई-मेल: bhokardan@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८५-२४०२४०
मो. नं. : ७७२२०९३४८३

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
करमाड शाखा

पिंपरी चौक, छत्रपती संभाजीनगर-जालना रोड, करमाड
ता. करमाड, जि. छत्रपती संभाजीनगर ४३१००७
ई-मेल: karmad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: 0240-2623623
मो. नं.: ७७२२०९३४८४

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
सेलू शाखा

नूतन रोड, मोंढा मार्केट, सेलू
ता. सेलू, जि. परभणी ४३१७२०
ई-मेल: selu@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: 02451-223223
मो. नं.: ७७२२०९३४८२

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
छत्रपती संभाजीनगर शाखा

सूतगिरणी चौक, गारखेडा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर
ता./जि.: छत्रपती संभाजीनगर ४३१००१
ई-मेल: aurangabad@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४०-२३५०८८१
मो. नं.: ७७२२०९३४२६

(रविवार बंद)

नकाशा पहा
बदनापूर शाखा

नवकर कॉम्प्लेक्स, छत्रपती संभाजीनगर ते जालना रोड
ता. बदनापूर, जि. जालना ४३१२०२
ई-मेल: badnapur@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४८२-२९९४५०
मो. नं.: ७०३०९५६७७२

(रविवार बंद)

View Location
खर्डा शाखा

नवी पेठ, डॉ. गोपालघरे कॉम्प्लेक्स, जामखेड रोड, खर्डा
ता. जामखेड, जि. अहमदनगर ४१३२०४
ई-मेल: kharda@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२१-२९७०८८
मो. नं.: ९२२६०८९५१२

(रविवार बंद)

View Location
कळंब शाखा

आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, ढोकी रोड, कळंब
ता. कळंब, जि. उस्मानाबाद ४१३५०७
ई-मेल: kalamb@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४७३-२९९०२५
मो. नं.: ९२२६०८९५११

(रविवार बंद)

View Location
राहुरी शाखा

अरुण स्पोर्ट्स जवळ, सुराणा कॉम्प्लेक्स, बाजार तळ,
ता. राहुरी, जि. अहमदनगर ४१३७०५
ई-मेल: rahuri@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२६-२९७१८१
मो. नं.: ९२२६०८९५१४

(रविवार बंद)

View Location
वाळूज शाखा

जागृत हनुमान मंदिरा जवळ, मोरे चौक रोड, बजाज नगर, वाळूज,
ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर ४३११३६
ई-मेल: bajajnagar.waluj@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४०-२९९२२८२
मो. नं.: ९२२६०८९५१३

(रविवार बंद)

View Location
नेवासा शाखा

सुकळकर कॉम्प्लेक्स, नेवासा रोड, नेवासा फाटा
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर ४१४६०३
ई-मेल: newasa@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४२७-२९७९४०
मो. नं.: ९२२६०८९५१५

(रविवार बंद)

View Location
लासूर स्टेशन शाखा

स्टेशन रोड, सावंगी चौक, लासूर स्टेशन,
ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर ४२३७०२
ई-मेल: lasurstation@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४३३-२९७७३१
मो. नं.: ९२२६०८९५१६

(रविवार बंद)

View Location
कडा शाखा

डॉ. भालगत कॉम्प्लेक्स, धामणगाव रोड, कडा,
ता. आष्टी, जि. बीड ४१४२०२
ई-मेल: kada@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४४१-२९९१८१
मो. नं.: ९२२६०८९५१७

(रविवार बंद)

View Location
फुलंब्री शाखा

बस स्टोप जवळ, मेन रोड, फुलंब्री
ता. फुलंब्री, जि. छत्रपती संभाजीनगर ४३११११
ई-मेल: phulambri@dnyanradhamultistate.com
फोन नं.: ०२४०-२९८५१८१
मो. नं.: ९२२६०८९५१८

(रविवार बंद)

View Location
×

शाखा